تجهیزات آزمایشگاه پایه 2 خاک نظام مهندسی شامل اقلام زیر است.