دستگاه تحکیم خاک کامل با 32 کیلو وزنه و ساعت و سل جهت تعیین پارامترهاي موثر در پیش بینی نشست و میزان آن در سازه هاي متکی بر خاک هاي رس استفاده می شود. وقتی خاک رس اشباع تحت بازگذاري قرار می گیرد. در آغاز تمام بارگذاري توسط آب حفره اي تحمل می شود و به آن افزايش فشار آب حفره اي می گويند. در صورتی که زهکشی انجام شود به مرور زمان جسم خاک کاهش می يابد که به آن تحکیم گفته می شود و باعث نشست خاک می شود. بدنه اين دستگاه از جنس آلومینیوم يکپارچه ريخته گري شده و توسط دستگاه CNC توسط آزمان با کیفیت و دقت بالا تولید می گردد.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 10 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 78 هزار تومان در صورت نیاز