اسلامپ بتن در تعیین افت بتن های سیمان هیدرولیک خمیری در فاصله بین وضعیت اولیه با وضعیت تغییر شکل یافته را مشخص می نماید.

  • آماده تحویل