رامر یا کوبه بتن جهت تراکم دستی نمونه های بتنی در قالب های مکعبی مطابق استاندارد BS به کار برده می شود.

  • آماده تحویل