قالب استوانه ای بتن برای آماده سازی نمونه های استوانه ای بتن تازه استفاده می شود.

  • آماده تحویل