این قالب جهت تهیه نمونه دستگاه تعیین مقاومت خمشی تیرهای بتنی مورد استفاده واقع می گردد.