مزور هیدرومتری شیشه اي مدرج 1000cc جهت اندازه گیري حجم معینی از محلول ها در آزمایش هیدرومتری مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت مزور های هیدرومتری با سایر استوانه های مدرج صاف بودن لبه آن ها است.

  • آماده تحویل