این محلول در انجام آزمایش تعیین ارزش ماسه ای مورد استفاده قرار می گیرد.