پودر هگزا متا فسفات سدیم قابل استفاده برای آزمایش هیدرومتری می باشد.

  • آماده تحویل