از قالب باکیلیتی سیمان برای تهیه نمونه های سیمان جهت تعیین زمان گیرش سیمان استفاده می شود.