دستگاه فلوتبیل سیمان جهت اندازه گیری روانی سیمان هیدرولیک بکار می رود.