از مهمترین ویژگی های این دستگاه می توان به شبیه سازی انواع چرخه های عمل آوری تسریع شده نمونه های بتنی با بخار ، قابلیت نرخ پذیری دما ، دریافت فایل اکسل داده های آزمایش انجام شده از طریق اتصال USB و وضعیت عملگرهای دستگاه به صورت لحظه ای ، نمایشگر دما و رطوبت به صورت لحظه ای و امکان افزایش ارتفاع سطح سیال به انتخاب کاربر اشاره نمود.