این دستگاه جهت عمل آوری نمونه های ملات سیمان و بتن در آزمایشگاه ها مورد استفاده واقع می گردد. با استفاده از این سیستم میکرو کنترلر می تواند مقادیر دما، رطوبت و نور را بصورت دستی تنظیم کند.