قیف مارش گل حفاری جهت اندازه گیری ویسکوزیته گل حفاری و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.