این قالب جهت تهیه نمونه در دستگاه تست ذوب و یخبندان مورد استفاده واقع می گردد.