جعبه U شکل برای تعیین کارپذیری بتن خود تراکم در آزمایش مربوطه برای نمونه شبیه سازی شده بتن خود تراکم در خروجی های تنگ و باریک و تحت فشار استاتیک و همچنین قابلیت عبور بتن از بین موانع است.