این وسیله جهت سنجش سریع میزان روانی یا استحکام بتن تازه در سایت یا قالب بتن برای مقایسه نمودن با اسلامپ بتن استفاده می گردد.

این آزمایش برای بتن دارای سنگدانه های کوچکتر از 37.5 میلیمتر انجام می پذیرد.

  • فولاد آبکاری شده با کروم