این وسیله جهت برداشت نمونه های ماسه از دپو مورد استفاده قرار می گیرد.