شیارکش های برنجی یا استیل مطابق با استاندارد ، ماشین کاری شده