دستگاه تعیین زمان جاری شدن قیف V شکل جهت تعیین زمان جاری شدن بتن خود تراکم که خود معیار برای تعیین قابلیت پراکندگی بتن است، استفاده می شود.