تجهیزات آزمایشگاه پایه 3 خاک نظام مهندسی شامل اقلام زیر است.