سیمان استاندارد 114q آمریکایی جهت کالیبراسیون دستگاه بلین به کار می رود.