سیمان استاندارد 114q آمریکایی جهت کالیبراسیون دستگاه بلین به کار می رود.

  • ساخت آمریکا
  • دارای برگه تاییده NIST
  • 5 گرم سیمان خالص