سیمان استاندارد 114q آمریکایی جهت ساخت ملات سیمان و تعیین مقاومت سیمان مورد استفاده واقع می شود.