میله و مخروط جذب آب سنگدانه یا وسایل تعیین وزن مخصوص سنگدانه ماسه ای در آزمایش تعیین رطوبت ماسه به کار می رود و شامل میله جذب آب و قالب مخروطی می باشد. که در نهایت برای تعیین میانگین چگالی ذرات سنگدانه ریز (که شامل فضالی خالی بین دانه ها نیست) چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز استفاده می شود.

  • میله جذب آب با انتهای گرد و مسطح برای کوبیدن نمونه در قالب از جنس فولاد آبکاری شده با نیکل
  • قالب مخروطی از جنس فولاد آبکاری شده به شکل مخروط ناقص به ارتفاع 75 میلیمتر و قطر دهانه بالایی 40 میلیمتر و قطر دهانه پایینی 90 میلیمتر به وزن 80 گرم و ضخامت دیواره 0.8 میلیمتر