• جهت استفاده در دستگاه استرکشن برقی و دستی
  • ساخت اسپانیا