• تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک (به روش گرم کردن و توزین) می باشد.
  • قوطی های نمونه برداری خاک دو مدل استیل و آلومینیومی در قطر های 55 ، 80 و 90 میلیمتر می باشد.