• تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک (به روش گرم کردن و توزین) می باشد.
  • قوطی های نمونه برداری خاک آلومینیومی یا استیل در قطر های 85 یا 100 میلیمتر می باشد.