استانداردها

مجموعه استاندارد های حوزه بتن سخت شده

عنوانASTMAASHTOISOISIRIEN
آزمایش مقاومت فشاریC39T221920-43206
6048
1608-3
12390-3
آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای اره شدهC42T241920-61230612504-1
مشخصات لوله بتنی مسلح آب باران و فاضلابC768906
آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده در نقاط یک سوم دهانه)C78T971920-449012390-5
ویژگی های بلوک های سیمانی باربرC9070-1
ویژگی های بلوک های سیمانی غیرباربرC1297782
نمونه گیری و آزمایش قطعات بتنی بناییC14070-2
آزمایش تغییر طول بتن و ملاتC15717039
تعیین ضخامت مغزه بتنیC1741773014488-6
تعیین فرکانس های اصلی، عرضی، طولی و پیچشی آزمونهC21517723
مقاومت شیمیایی ملات، گروت، سطوح یکپارچه و بتن های پلیمریC267
آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده وسط دهانه)C293T1771920-41773112390-5
آزمایش مقاومت چسبندگی ملات های مقاوم در برابر عوامل شیمیاییC321
آزمایش تغییر طول آزمونه های مته یا اره شدهC3411881-517725
مقاومت در برابر سایش به وسیله ماسه پاشیC418
جمع شدگی ناشی از خشک شدگیC4261920-8
تعیین میکروسکوپی سیستم حباب های هواC457
تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی و ضریب پواسون بتن در فشارC4691881-1211920-10325
3201-10
روش تعیین تغییر طول بتن، ملات و خمیر سخت شدهC4901881-517042
تهیه نمونه و تعیین مقاومت فشاری بتن سبک عایقC49517732
آزمایش مقاومت کششی شکافتی(برزیلی)C496T1981920-4604712390-6
مشخصات مخزن آب نگهداری بتن و اتاق مرطوبC511M20117040
آزمایش خزش(وارفتگی) بتن در فشارC5121920-9
آزمایش تعیین چگالی بتن سبک سازه ایC56717733
آزمایش بتن به روش سرعت پالس فراصوتیC5971920-73201-712504-4
روش کلاهک گذاری آزمونه های استوانه ایC617T2311358412390-3
تعیین جرم مخصوص جذب آب و C6421920-5751612390-7
آزمایش مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن سریعC666T1611922715177
آزمایش مقاومت پوسته شدن بتن در معرض مواد شیمیایی یخ زداC6721704112390-9
آزمایش مقاومت سایشی سطوح افقیC77917308
آزمایش مقاومت در برابر نفوذC803
آزمایش تعیین عدد برجهندگی بتنC8051920-73201-712504-2
آزمایش و نمونه برداری از بتن سخت در عملیات اجراییC823
مشخصات موانع بتنی پیش ساختهC82517306
آزمایش پتروگرافی بتنC85617724
آزمایش مقاومت فشاری استوانه تهیه شده در محلC8738985
آزمایش فعالیت خوردگی میلگرد بدون پوشش در بتن نیم پیلC876
آزمایش انبساط مقید بتنC87816017
آزمایش مقاومت در برابر بیرون کشیدنC9001920-78128
3201-7
12504-3
اندازه گیری مقاومت اولیه و تخمین مقاومت سنین بالاC91817728
مشخصات و روش آزمایش بلوک های پوشش کفC9361338
آزمایش مقاومت فشاری بتن پیش آکندهC9428193
آزمایش مقاومت سایشی بتن یا ملات ساینده چرخانC94417307
چگالی و جذب ویژگی مقاطع نازک مسلح به الیاف شیشهC94819249
طاقت خمشی و مقاومت اولین ترک بتن مسلحC1018
تعیین جرم مخصوص بتن تازه و سخت شده در محل به روش هسته ایC1040T271
روش تخمین مقاومت با روش بلوغC1074T325
روش تعیین عیار سیمان بتن سخت شدهC1084T1786714
مشخصات بتن الیافیC111612599
آزمایش مقاومت سایشی بتن زیر آب با ماسه پاشیC113817309
تعیین کلرید قابل حل در اسید موجود در بتن و ملاتC11528946
آزمایش مقاومت فشاری سنگ بتنیC119414732
آزمایش جذب آب سنگ بتنی11951473
آزمایش مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید با روش الکتریکیC1202T27720793
تعیین کلرید قابل حل در آب موجود درC12188947
12804
آماده سازی تیر خمشی مسلح به الیاف شیشهC122818882
آزمایش کششی عملکرد صفحه اتصالی بتن مسلح با الیاف شیشهC123016933
روش کلاه گذاری ناپیوستهC123119386
اندازه گیری مقاومت چسبندگی بتن غلتکی به سایر مخلوط های سیمانی بار نقطه ایC124512821
ارزیابی دوام قطعات بتنی در برابر یخبندانC126212390-9
ویژگی های بتن مشبک سقفC131917012
مشخصات سنگ بتنی برای کاربردهای معماریC136412038
تعیین سرعت موج p و ضخامت صفحات بتنی روش ضربه پژواکC138317315
آزمایش مقاومت پسماند بتن مسلح با الیافC139917207
آزمایش ملات و بتن اصلاح شده با پلیمرC1439
مشخصات کفپوش بامC149112603
مشخصات کاشی بتنی بامC149216408
اندازه گیری طول مغزه بتنیC1542T148177291542
آزمایش نفوذ کلرید در بتن به روش حوضچه سازیC1543T25919896
ضریب انتشار یون کلرید مخلوط‌های سیمانیC15561920-113201-1112390-11
آزمایش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری مقید بتن الیافیC157912604
آزمایش زمان ترک خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقیدC1581
آزمایش مقاومت همبند بتنC15831542
آزمایش عملکرد خمشی بتن الیافی بار در یک سوم تیر1585
تعیین آهنگ جذب آب بتنC160414488-1
روش تهیه و آزمایش مغزه های بتن پاشیدنیC160914845-2
آزمایش لوله بتنی فاضلاب فشار منفی یا مثبتC1618
مشخصات آجرهای بتنی نماC163416211
آزمایش دوام بلوکهای کف در برابر یخبندان و آب شدن و نمک یخ زداC1645
ساخت و عمل آوری آزمون ارزیابی سنگدانه درشت در برابر یخبندان و آب شدن بتن حباب دارC1646
اندازه گیری هیدرات شدن مخلوط های سیمانی کالریمتری هم دماC1679
روش نصب و آزمایش قطعات بتنی هوادار اتوکلاوی مسلحC1686
مشخصات بتن هوادار اتوکلاویC1693
مشخصات اعضای بتن هوادار اتوکلاوی مسلحC1694
آزمایش کرنش خودزا در خمیر و ملات سیمانیC1698
تعیین نرخ نفوذ بتن متخلخل سخت شده در جاC170117785-1
اندازه گیری گرمای هیدراته شدن مخلوط های سیمانی هدایت هم دماC1702
روش نمونه گیری و آزمایش پانل های سیمانی سازه ایC1704
راهنمای آزمایش بتن سخت شدهC1723
مشخصات موزاییک بتنی کفC1731
ارزیابی صفحات بتنی با روش پاسخ ضربهC1740
تعیین پتانسیل مقاومت ضربه ای و سایش بتن متخلخلC1747
تعیین جرم مخصوص در مقدار حفرات بتن متخلخلC1754
تعیین جذب مویینه حجمی بتن خشک شدهC1754
هدایت الکتریکی بتنC1760

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.