استانداردها

مجموعه استاندارد های حوزه بتن سخت شده

عنوانASTMAASHTOISOISIRIEN
آزمایش مقاومت فشاریC39
T221920-43206
6048
1608-3
12390-3
آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای اره شدهC42
T241920-61230612504-1
مشخصات لوله بتنی مسلح آب باران و فاضلابC768906
آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده در نقاط یک سوم دهانه)C78T971920-449012390-5
ویژگی های بلوک های سیمانی باربرC9070-1
ویژگی های بلوک های سیمانی غیرباربرC1297782
نمونه گیری و آزمایش قطعات بتنی بناییC14070-2
آزمایش تغییر طول بتن و ملاتC15717039
تعیین ضخامت مغزه بتنیC1741773014488-6
تعیین فرکانس های اصلی، عرضی، طولی و پیچشی آزمونهC21517723
مقاومت شیمیایی ملات، گروت، سطوح یکپارچه و بتن های پلیمریC267
آزمایش مقاومت خمشی بتن(بارگذاری متمرکز تیر ساده وسط دهانه)C293T1771920-41773112390-5
آزمایش مقاومت چسبندگی ملات های مقاوم در برابر عوامل شیمیاییC321
آزمایش تغییر طول آزمونه های مته یا اره شدهC3411881-517725
مقاومت در برابر سایش به وسیله ماسه پاشیC418
جمع شدگی ناشی از خشک شدگیC4261920-8
تعیین میکروسکوپی سیستم حباب های هواC457
تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی و ضریب پواسون بتن در فشارC4691881-1211920-10325
3201-10
روش تعیین تغییر طول بتن، ملات و خمیر سخت شدهC4901881-517042
تهیه نمونه و تعیین مقاومت فشاری بتن سبک عایقC49517732
آزمایش مقاومت کششی شکافتی(برزیلی)C496T1981920-4604712390-5
مشخصات مخزن آب نگهداری بتن و اتاق مرطوبC511M20117040
آزمایش خزش(وارفتگی) بتن در فشارC5121920-9
آزمایش تعیین چگالی بتن سبک سازه ایC56717733
آزمایش بتن به روش سرعت پالس فراصوتیC5971920-73201-712504-4
روش کلاهک گذاری آزمونه های استوانه ایC617T2311358412390-3
تعیین جرم مخصوص جذب آب و C6421920-5751612390-7
آزمایش مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن سریعC666T1611922715177
آزمایش مقاومت پوسته شدن بتن در معرض مواد شیمیایی یخ زداC6721704112390-9
آزمایش مقاومت سایشی سطوح افقیC77917308
آزمایش مقاومت در برابر نفوذC803
آزمایش تعیین عدد برجهندگی بتنC8051920-73201-712504-2
آزمایش و نمونه برداری از بتن سخت در عملیات اجراییC823
مشخصات موانع بتنی پیش ساختهC82517306
آزمایش پتروگرافی بتنC85617724
آزمایش مقاومت فشاری استوانه تهیه شده در محلC8738985
آزمایش فعالیت خوردگی میلگرد بدون پوشش در بتن نیم پیلC876
آزمایش انبساط مقید بتنC87816017
آزمایش مقاومت در برابر بیرون کشیدنC9001920-78128
3201-7
12504-3
اندازه گیری مقاومت اولیه و تخمین مقاومت سنین بالاC91817728
مشخصات و روش آزمایش بلوک های پوشش کفC9361338
آزمایش مقاومت فشاری بتن پیش آکندهC9428193
آزمایش مقاومت سایشی بتن یا ملات ساینده چرخانC94417307
چگالی و جذب ویژگی مقاطع نازک مسلح به الیاف شیشهC94819249
طاقت خمشی و مقاومت اولین ترک بتن مسلحC1018
تعیین جرم مخصوص بتن تازه و سخت شده در محل به روش هسته ایC1040T271
روش تخمین مقاومت با روش بلوغC1047T325
روش تعیین عیار سیمان بتن سخت شدهC1084T1786714
مشخصات بتن الیافیC111612599
آزمایش مقاومت سایشی بتن زیر آب با ماسه پاشیC113817309
تعیین کلرید قابل حل در اسید موجود در بتن و ملاتC11528946
آزمایش مقاومت فشاری سنگ بتنیC119414732
آزمایش جذب آب سنگ بتنیC11951473
آزمایش مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید با روش الکتریکیC1202T27720793
تعیین کلرید قابل حل در آب موجود درC12188947
12804
آماده سازی تیر خمشی مسلح به الیاف شیشهC122818882
آزمایش کششی عملکرد صفحه اتصالی بتن مسلح با الیاف شیشهC123016933
روش کلاه گذاری ناپیوستهC123119386
اندازه گیری مقاومت چسبندگی بتن غلتکی به سایر مخلوط های سیمانی بار نقطه ایC124512821
ارزیابی دوام قطعات بتنی در برابر یخبندانC126212390-9
ویژگی های بتن مشبک سقفC131917012
مشخصات سنگ بتنی برای کاربردهای معماریC136412038
تعیین سرعت موج p و ضخامت صفحات بتنی روش ضربه پژواکC138317315
آزمایش مقاومت پسماند بتن مسلح با الیافC139917207
آزمایش ملات و بتن اصلاح شده با پلیمرC1439
مشخصات کفپوش بامC149112603
مشخصات کاشی بتنی بامC149216408
اندازه گیری طول مغزه بتنیC1542T148177291542
آزمایش نفوذ کلرید در بتن به روش حوضچه سازیC1543T25919896
ضریب انتشار یون کلرید مخلوط‌های سیمانیC15561920-113201-1112390-11
آزمایش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری مقید بتن الیافیC157912604
آزمایش زمان ترک خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقیدC1581
آزمایش مقاومت همبند بتنC15831542
آزمایش عملکرد خمشی بتن الیافی بار در یک سوم تیرC1585
تعیین آهنگ جذب آب بتنC160414488-1
روش تهیه و آزمایش مغزه های بتن پاشیدنیC160914845-2
آزمایش لوله بتنی فاضلاب فشار منفی یا مثبتC1618
مشخصات آجرهای بتنی نماC163416211
آزمایش دوام بلوکهای کف در برابر یخبندان و آب شدن و نمک یخ زداC1645
ساخت و عمل آوری آزمون ارزیابی سنگدانه درشت در برابر یخبندان و آب شدن بتن حباب دارC1646
اندازه گیری هیدرات شدن مخلوط های سیمانی کالریمتری هم دماC1679
روش نصب و آزمایش قطعات بتنی هوادار اتوکلاوی مسلحC1686
مشخصات بتن هوادار اتوکلاویC1693
مشخصات اعضای بتن هوادار اتوکلاوی مسلحC1694
آزمایش کرنش خودزا در خمیر و ملات سیمانیC1698
تعیین نرخ نفوذ بتن متخلخل سخت شده در جاC170117785-1
اندازه گیری گرمای هیدراته شدن مخلوط های سیمانی هدایت هم دماC1702
روش نمونه گیری و آزمایش پانل های سیمانی سازه ایC1704
راهنمای آزمایش بتن سخت شدهC1723
مشخصات موزاییک بتنی کفC1731
ارزیابی صفحات بتنی با روش پاسخ ضربهC1740
تعیین پتانسیل مقاومت ضربه ای و سایش بتن متخلخلC1747
تعیین جرم مخصوص در مقدار حفرات بتن متخلخلC1754
تعیین جذب مویینه حجمی بتن خشک شدهC1754
هدایت الکتریکی بتنC1760
مشخصات بتن الیافی فولادی آب رو و لوله های آب و فاضلابC1765
آزمایش عمل آوری تسریع شده استوانه بتنیC1768
راهنمای کاهش خطر واکنش قلیایی - سنگدانه در بتنC1778
نرخ نفوذ سطحی بتن متخلخلC1781
مشخصات دال های بتنی رویه هاC1782
مشخصات مقاطع جعبه ای پیش ساخته بتن مسلح آب رو و فاضلابC1786
راهنمای کاهش پتاسنیل شوره زدگی در قطعات بتنی رویه هاC1791
آزمایش خشک شدگی یک بعدی بتن اشباع (افت وزنی - زمان) C1792
اندازه گیری ضریب جذب آب غرقاب سازی جزئیC1794
راهنمای مقاومت سایشی ملات با ساینده سکوی دورانیC1803
مشخصات پایه بتنی پیش تنیده چرخیده برای تیرهای برق فولادیC1804
دستورالعمل طراحی تکیه گه آزمایش تیر بتنی مسلح الیافیC1812
مشخصات آب رو و لوله فاضلاب بتنی مسلح به الیاف مصنوعیC1818
دستورالعمل نصب سازه های بتنی مدور پیش ساخته زیر زمینی آدم روC1821
آزمایش بزرگ مقیاس پایه های بتنی پیش تنیده چرخیده تیر برقC1824
مشخصات تولید قطعات بتنی خشک ریخته برای ساخت لوله و جعبهC1837
مشخصات بازرسی و پذیرش لوله و آبرو فاضلاب بتنی مسلح نصب شده C1840
مشخصات عملکردی لوله فاضلاب و آبرو بتنی مسلحC1846
تعیین رطوبت بتن سخت شده با ورق پلاستیکD426317538
اندازه گیری لایه لایه شدگی عرضه بتنی پل با سونداژD4580
اندازه گیری لایه لایه شدگی عرضه بتنی پل با دمانگاری مادون قرمزD4788
آزمایش جذب آب بتن سخت شده دارای پوشش آب گریزD6489
آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی (روش فراصوتی چاه به چاه)D676018389
مشخصات لوله بتنی پلیمریD6783
آزمایش بیرون کشیدگی میله های مرکب پلیمری الیافی از بتنD7913
دستور آزمایش تشخیص یکپارچگی پروفیل شالوده عمیق بتنیD7949
آزمایش عبور بخار آب از مصالح ساختمانی (قابلیت تنفس)E96
تعیین ظرفیت مقاومتی پانل های سازه ای عایقE1803
آیین کار نصب لایه ضخیم بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح قابل ارتجاعF241719142
واژه نامه سایش و فرسایش G40
آزمایش مقاومت فشاری بتن (نمونه منشوری)T140
تعیین مقاومت برشی اتصال لایه های بتنT323
ضریب انبساز حرارتی بتنT336
تعیین هوای بتن سخت شده با فشار سنج قویT356
آزمایش مهاجرت یون کلرید در بتن RCMTT35721479
تعیین شاخص مقاومت الکتریکی سطحی بتن در برابر نفوذ کلریدT358
شبیه سازی همزمان نگه داری بتن با محیط واقعیTP54
مقاومت الکتریکی استوانه بتنی آزمایش شده مقاومتیTP119
آزمایش تجزیه بتن سخت شده
آزمایش جذب آب بتن (نیم ساعته)
آزمایش جذب آب سطحی اولیه بتن
آزمایش عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن1920-53201-512390-8
آزمایش عمل آوری تسریع شده بتن
آزمایش عملکرد کف های بتنی پیش ساخته با بار غیر متمرکز98827824
آزمایش عملکرد کف های بتنی پیش ساخته با بار متمرکز98837825
آزمون های غیر مخرب بتن سخت شده 1920-73201-7
اجرای سازه های بتنی 2296612978
الزامات اجزا تولید و انطباق بتن22965-212284-2
آزمایش تیر خمشی مسلح الیافی پاششی18714-314488-3
الزامات و آزمایش پله پیش ساخته بتنی14843
پوشش داخلی سیمانی لوله ها و اتصالات چدنی نشکن417918136
تراک میسکر13222
تعیین ضخامت بتن روی میلگرد
تعیین کرنش بتن
تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی بتن
تعیین مقاومت بتن در برابر کربناته شدن (تسریع شده)1920-12
دال های پیش ساخته بتنی مجوف183361168
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی روسازی14830
راهنمای نگارش مشخصات فنی بتن22965-112284-1
آزمایش مقاومت خمشی بتن پاشیدنی در سنین اولیه18717-214488-2
سنجش تخلخل بتن سخت شده با روش نفوذ جیوه61010
طراحی و نصب بتن پیش ساخته پوشش نما16935-3
عمق کربناسیون بتن با فنل فتالین برای مواد تعمیری14630
عناصر بتنی پیش ساخته پل183351505
فرآوردههای پیش ساخته بتنی رزینی1781815564
لوله ها و اتصالات سیمانی مسلح به الیاف برای سیستم ثقلی18233
لوله های بتنی تحت فشار13111639
لوله های بتنی مسلح تحت فشار (غیر استوانه ای)13110640
محصولات بتن پیش ساخته مسلح به الیاف شیشه1781715191
محصولات سیمانی الیافی الیافی (نمونه برداری و بازرسی)17727
مخلوط کن های بتن (آزمایش بازده)18650-210364-2
مخلوط کن های بتن (واژه نامه و ویژگی های عمومی)18650-110364-1
مشخصات پله های پیش ساخته بتنی 14834
مشخصات دستگاه فشار بتن12390-4
مشخصات و روش آزمایش جداول بتنی پیش ساخته127281340
مشخصات و روش آزمایش کف پوش بتنی1339
مشخصات ورق های سیمانی الیافی12276494
موزاییک سیمانی برای مصارف خارجی (ویژگی و آزمون)755-213748-2
موزاییک سیمانی برای مصارف داخلی (ویژگی و آزمون)755-113748-1
نفوذپذیری بتن تحت فشار آب
دودکش بتنی نامتعادل16497-1
دودکش بتنی متعادل16497-2
نفوذپذیری بتن تحت فشار آب با محفظه سه محوری
ویژگی های بلوک سبک بتنی سلولی14504
تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی بتن هوادار اتوکلاو شده8591
جمع شدگی ناشی از خشک شدگی هوادار اتوکلاوی8592
ویژگی های قطعات بتن سبک هوادار اتوکلاوی8593
تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاوی8594
تعیین ابعاد قطعات بتن بنایی سبک8595
مقاومت بتن سبک هوادار اتوکلاوی8596
نفوذپذیری بخار آب در بتن سبک هوادار اتوکلاوی8597
مقاومت خمشی بتن سبک هوادار اتوکلاوی8598
تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاوی9159
بارگذاری قطعات پیش ساخته مسلح هوادار اتوکلاوی یا بتن سبک دانه تحت بار عرضی9160
بارگذاری قطعات پیش ساخته مسلح هوادار اتوکلاوی یا بتن سبک دانه تحت بار طولی9161
چگالی خشک بتن سبک9680
تعیین مقاومت بتن هوادار اتوکلاوی در برابر یخ زدن و آب شدن20346
ویژگی مصالح روسازی بتنی 20586-1
الزامات کاربردی روسازی بتنی20586-2
ویژگی میله های رابط در روسازی بتنی 20586-3
تعیین ضخامت روسازی بتنی (روش پیمایش)20587-1
تعیین میزان چسبندگی بتن دولایه روسازی بتنی20587-2
تعیین ضخامت روسازی بتنی روش مغزه20587-3
تعیین مقاومت ماشینی روسازی در برابر تایر یخ شکن20587-4
واژه نامه لوله های بتنی و فرآورده های مرتبط21496
ویژگی های لوله بتنی منفذ دار21497
واژه نامه ماشین ها و تجهیزات ساختمان سازی (بتن ریزی)21570
آزمایش مقاومت خمشی سازه بتن مسلح با الیاف شیشه1170-4
آزمایش مقدار مقاومت خمشی کامل بتن مسلح الیاف شیشه1170-5
تعیین جذب آب و چگالی بتن مسلح به الیاف شیشه 1170-6
اندازه گیری تغییرات ابعادی ناشی از رطوبت بتن مسلح به الیاف شیشه 1170-7
آزمایش هوازدگی چرخه ای بتن مسلح له الیاف شیشه1170-8
قواعد کلی برای تولید کارخانه ای بتن مسلح به الیاف شیشه1169
مقاومت بتن در برابر نفوذ بخار12572
طبقه بندی علملکرد قطعات بتن مسلح الیاف شیشه پیش ساخته 1781715191
آزمایش مقاومت باقی مانده الیاف شیشه در ملات و بتن14649
محضولات بتنی پیش ساخته برای بام13693
آبگذرها برای ساختمان1253-5
آزمایش خشک شدن برای مواد آبگریز تعمیری13579
آزمایش جذب آب و مقاومت در برابر قلیایی مواد آب گریز تعمیری13580
آزمایش تعیین افت وزنی بتن حاوی مواد آبگریز در یخبندان13581

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 16 =