• تغيير و تبديل حالتهاي مختلف اندازه گيري با فشردن يك دكمه
  • Auto-cal plus : اجازه می دهد اجسام در حالت اسکن آهن به سادگی مکان یابی شود.
  • ساخت آلمان
  • شناسایی آرماتور تا عمق 10 سانتی متر یا 7.5 سانتی متر
  • آرماتور یابی ساده با قیمت مقرون به صرفه