حمام آب لوشاتلیه یا بن ماری دستگاهی است دارای حوضچه ای استیل که  با آب پر می شود و نمونه های مختلف آزمایشگاهی درون آن قرار می گیرد. حرکت همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری کرده و سبب ایجاد حرارت یکنواخت و قابل کنترل در بن ماری می شود.