سنگ متخلخل یکی از اقلام پرمصرف در آزمایشگاه های مکانیک سنگ و برخی تجهیزات آزمایشگاه ژئوتکنیک مانند تحکیم و … می باشد.

جهت حفظ دقت در کیفیت آزمایش جنس این سنگ ها باید از نوع مرغوب و مطابق استاندارد باشد.

این سنگ ها در ابعاد و اشکال مختلف موجود بوده که جهت تهیه می توانید تماس بگیرید.