از این دفترچه جهت آنالیز خاک با توجه به رنگ آن استفاده می شود. جنس موجود از نوع مرغوب آمریکایی بوده و می توانید جهت بازدید آن تلفنی هماهنگ کنید.

فقط ا عدد از این محصول موجود می باشد.