وسیله ای برای نگه داشتن مواد شیمیایی که به رطوبت حساس هستند و همچنین خشک کردن مواد مختلف مثل نمونه های آزمایشگاهی خاک ، آجر ، آسفالت توسط خلاء و یا جلوگیری از نفوذ اضافه رطوبت به وسیله سلیکاژل کاربرد دارد.