آسیاب بال میل جهت ساییدن و پودر نمودن انواع مصالح سخت به کار می رود.