این وسیله برای تعیین میزان درصد ماسه در گل حفاری به کار برده می شود.