این وسیله جهت برداشت نمونه های سیمان از دپو سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.