از این وسیله جهت برداشتن نمونه از دپو یا پاکت سیمان استفاده می شود. لوله داخلی بعد از جمع کردن نمونه، چرخیده، بسته شده و نمونه سیمان را داخل خود نگه داری می کند.

  • جنس برنج یا استیل
  • 730 یا 1700 میلیمتر طول