سیمان

اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه

مقدمه

همانطور که می دانید ترکیب آب با سیمان پرتلند یک ترکیب شیمایی گرماده می باشد. حاصل ترکیب آب و ماسه ماده ی خمیری شکلی است که از نفوذ آب در لابه لای  مواد ماسه بوجود آمده است. اگر دقیق تر بخواهیم به این ترکیب بپردازیم سیلیکات ها و آلومینات های سیمان در مجاورت آب محصولی هیدراسیونی را تشکیل می دهند كه كم كم با گذشت زمان تبدیل به جسم سختی می گردد. این توضیحات اهمیت آزمایش اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه را برای ما روشن می کند.

هیدراسیون یا هیدراتاسیون از ترکیبات گرماده است، حرارت هيدراتاسيون در عين حال که در زمستان جهت جلوگيری از يخ زدن بتن بسيار مناسب است،‌ در بتن ريزيهای حجيم ايجاد خسارت می كند. زيرا هنگام بتن ريزی، بتن در اثر حرارت منبسط می‌ شود. پس از سفت شدن بتن ، اين حرارت كم كم از بين می ‌رود و انقباض آغاز می ‌شود كه اين مسأله سبب ايجاد ترک در بتن می ‌گردد.

اهمیت اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه

دمای بسیار زیاد هیدراسیون ممکن است سبب شود رطوبت سیمانی ما تبخیر شود و مصالح بتنی سیمانی ما به شکل صحیحی قادر به ترکیب شیمایی نباشند و محصول ما مقاومت مناسب را دارا نباشد

تجهیزات مورد نیاز

دماسنج-دیجیتال-بتن

میکسر ملات سیمان

شرح آزمایش اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه

جهت سنجش حرارت هيدراتاسيون، از ظرفی پلاستيكی يا شيشه ‌ای آغشته به موم كه درون آن اسيد فلئوريدريک (HF) يا اسيد كلريدريک (HCl) قرار دارد استفاده مي‌شود.

درون ظرف، يک همزن و يک دماسنج نيز موجود است. از سيمان مورد نظر نمونه‌های 50 گرمی با مقادير آب يكسان در عمرهای مختلف مي‌سازیم. هر گاه بخواهند حرارت هيدراتاسيون يک عمر از سيمان را بدست آورند، ابتدا 50 گرم از آن سيمان را درون ظرف آزمايش ريخته، هم می ‌زنند و دما را اندازه می ‌گيرند. دمای نشان داده شده ناشی از حرارت هيدراتاسيون پودر سيمان در واكنش با اسيد می ‌باشد. با تخليه ظرف و ريختن اسيد تازه ، قرص مربوط به آن عمر را در اسيد می ‌اندازند و مجدداً دما را اندازه‌ گيری می‌كنند. اختلاف دمای پودر سيمان و قرص سيمانی، نشانگر حرارت هيدراتاسيون آن سيمان تا آن عمر است.

مثلاً می‌خواهند هيدراتاسيون سه روزه يک سيمان را معين كنند. 50 گرم از سيمان را با مقدار معينی آب مخلوط كرده ، نمونه‌ ای می ‌سازند. پس از سه روز ، آزمايش حرارت هيدراتاسيون انجام می ‌شود. ابتدا 50 گرم از سيمان مورد نظر را در ظرف اسيد ريخته ، پس از هم زدن ، دما را اندازه می ‌گيرند. آنگاه ظرف را تميز كرده ، قرص سه روزه را در ظرف می اندازند و پس از هم زدن ، دما را مجدداً اندازه می ‌گيرند. اختلاف دمای حرارت هيدراتاسيون سه روزه آن سيمان است. حرارت هيدراتاسيون را بر حسب كالری بر گرم (Cal/gr) بيان می‌ كنند.

نکات کاربردی اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه

 • در ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻫﻴﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت 28 روزه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ نمی کند از یک نمونه خمیری شاهد در سنین بزرگتر استفاده کنید و تصحیح kJ/kg 1 برای هر روز افزون ﺑﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، تا حرارت هیدراسیون بر پایه 28 روزه را ایجاد کند. دوره چینین تصحیحی به 4 روز محدود می شود. در ﻣﻮردی ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـه آزﻣون ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻔﺖ روزه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺗﺼﺤﻴﺢ، ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده، ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮن ﻛﺎملا از اﺑﺘﺪا ﺗﻜﺮار ﺷود.
 • از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮجع پذیرفته شده ای برای تعیین اﻧﺤﺮاف اﻳﻦ روش آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد، انحراف تعیین نشده است.
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺮارت ﻫﻴﺪراﺳﻴﻮن در ﻫﺮ ﺳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺘﻲ اﺳﺖ.

گزارش آزمایش اندازه گیری حرارت هیدراسیون ماسه

 • ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 • اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره 394
 • ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 • ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
 • ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ : (ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و…)
 • ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
 • ذﻛﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 • ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮ
 • ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه

منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.